Đào tạo - Tập huấn

Đăng ký nhu cầu tập huấn OCOP năm 2020

Để có cơ sở lập Kế hoạch tập huấn Chương trình OCOP năm 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký danh sách học viên (chủ thể tham gia Chương ...
Xem thêm