Hệ thống tổ chức

Thiệu Hóa phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn

Những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn, trong đó chú trọng các nghề tiểu thủ công nghiệp thông qua việc khôi phục, ...
Xem thêm