Đăng ký nhu cầu tập huấn OCOP năm 2020

Để có cơ sở lập Kế hoạch tập huấn Chương trình OCOP năm 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký danh sách học viên (chủ thể tham gia Chương trình OCOP) có nhu cầu tập huấn Chương trình OCOP năm 2020

 Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030;

File đính kèm:779.pdf (Xem trước)