Mỗi xã một sản phẩm – điểm nhấn của chương trình xây dựng nông thôn mới

Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Để khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, thời gian qua, nhất là năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP. Sản phẩm OCOP đã mở ra hướng phát triển mới hiện đại, bền vững và từng bước hình thành nhóm sản phẩm đặc sản của các vùng quê gắn với bảo tồn văn hóa, đặc trưng của mỗi vùng miền.