Sản phẩm OCOP ở khu vực miền núi: Tiềm năng lớn nhưng vẫn khó phát triển

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, khu vực miền núi đã có 10 sản phẩm OCOP của 7 chủ thể, thuộc 5 huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Thạch Thành và Quan Hóa, được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có 2 sản phẩm là tinh dầu quế và ống hút tre của huyện Thường Xuân đạt tiêu chuẩn 4 sao.