Thanh Hóa: OCOP - bước đi quan trọng để thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới

Là địa phương giàu tiềm năng và thế mạnh về nông sản, việc triển khai Chương trình “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa là hết sức cần thiết. Hiện tại, OCOP đang là bước đi quan trọng tiếp theo để tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.